Aplikacja Arche Hotele

Najlepsze oferty hotelowe w naszej aplikacji

POBIERZ

ARCHE HOTELE

Zapisz się do newslettera

Konkurs

Planujesz wakacje w Hotelu ARCHE?
Weź udział w konkursie Moje Wielkie Filmowe Wakacje i zgarnij ciekawe nagrody!

Chwyć za telefon i pokaż nam hotel widziany Twoimi oczami.

Odkrywaj miejsca, uwiecznij momenty, złap chwile – bądź reżyserem pobytu, gdzie scenerią będą nasze hotele.

Wygraj profesjonalny kurs fotograficzny, rodzinną sesję zdjęciową lub pobyt w wybranym Hotelu Kolekcji Arche.

Nie masz jeszcze planów na wakacje? Inspiracji szukaj wśród naszych ofert Moje Wielkie Polskie Wakacje!


Zasady konkursu:

 1. Nagraj krótki, kreatywny filmik z pobytu w jednym z hoteli Kolekcji Arche o długości maksymalnej 1 min. 
 2. Opublikuj wakacyjny fiilmik na swoim profilu na Facebook'u lub na swoim koncie na Instagram'ie
 3. Dodaj w opisie posta z filmikiem odpowiednie oznaczenia i hasztagi (info poniżej)

Masz pytania? napisz do nas: konkurs@arche.pl

✓ opublikuj materiał filmowy jako post publiczny

✓ oznacz fanpage Hotelu Arche, w którym nagrałeś filmik

✓ oznacz fanpage Kolekcji Arche: @hotelearche 

 

 

✓ opublikuj film z konta publicznego

✓ oznacz film hasztagiem #mojewielkiepolskiewakacje

✓ oznacz w poście z filmem konto hoteli Arche: @arche_hotele

 

 

NAGRODY

Wygraj profesjonalny kurs fotograficzny, sesję zdjęciową lub pobyt w wybranym hotelu Kolekcji Arche.

KILKA WSKAZÓWEK:

 1. Na Twój materiał czekamy do 31 sierpnia 2021
 2. Maksymalna długość filmiku to 1 minuta
 3. Filmik musi zawierać minimum 2-krotne ukazanie logo Hotelu Arche
 4. Materiał filmowy może być przygotowany w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080.
 5. Materiał filmowy nie może zawierać znaków towarowych innych niż logotypy Hoteli Arche 

 

REGULAMIN:

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu Moje Wielkie Filmowe Wakacje (zwanym dalej: Konkurs) jest firma Arche S.A. z siedzibą w Warszawie 02-801, ul. Puławska 361 NIP: 821 16-39-335 (zwana dalej: Organizatorem).

 2. Konkurs organizowany jest poprzez serwisy internetowe Facebook® i Instagram® (serwisy dostępne pod adresami: https://www.facebook.com/hotelearche i https://www.instagram.com/arche_hotele/)

 3. Celem Konkursu jest promowanie usług hotelowych realizowanych w hotelach sieci Arche, której fanpage dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/hotelearche

 4. Organizator gwarantuje 3 Nagrody w rozumieniu art. 919-921 k.c. Nagrodami są :
  a. Kurs fotograficzny – I miejsce
  b. Rodzinna sesja fotograficzna – II miejsce
  c. Voucher na pobyt w wybranym hotelu Arche – III miejsce

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisami: Facebook® i Instagram®.

 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 7. Konkurs trwa od dnia 25 czerwca 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 (dalej: okres trwania konkursu).

 8. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział co najmniej 10 uczestników. W przypadku mniejszej liczby Uczestników konkurs nie zostanie rozstrzygnięty a Nagrody nie zostaną przyznane.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU i PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do klientów Hoteli Arche, które wyrażą zgodę na uczestnictwo w konkursie jednocześnie potwierdzając, że są osobami fizycznymi mającymi ukończone 18 lat, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy (w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie oraz współpracownicy na podstawie umów B2B) i ich najbliższe rodziny oraz przedstawiciele Organizatora.

3. Z udziału w konkursie wykluczeni są także właściciele oraz współpracownicy agencji reklamowych oraz studiów projektowych obsługujących firmę Arche S.A.

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunki uczestnictwa zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona nagrody w Konkursie.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące warunki postawione przez Organizatora:

 • Posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadać niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook® lub Instagram®.
 • Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptować.
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.

6. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na własnym profilu na Facebook’u lub Instagramie materiału filmowego pod hasłem „Moje Wielkie Polskie Wakacje” spędzone w wybranym Hotelu Arche:

 • Materiał filmowy nie może trwać dłużej niż 1 minuta
 • Materiał filmowy musi zawierać minimum 2-krotne ukazanie logo Hotelu Arche
 • Materiał filmowy nie może zawierać znaków towarowych innych niż logotypy Hoteli Arche
 • Materiał filmowy może być przygotowany w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080.
 • Materiał filmowy umieszczony na własnym profilu na Facebook’u lub Instagramie musi zawierać:

Publikacja na Facebook®:

- oznaczenie konta na FB hotelu, w którym został zrealizowany film

- oznaczenie konta sieci: @hotelearche

Publikacja na Instagram®:

- oznaczenie hasztagiem #mojewielkiepolskiewakacje

- oznaczenie konta sieci: @arche_hotele

 

7. Osoba, która spełni warunki zawarte w pkt. 5 Regulaminu, staje się Uczestnikiem konkursu zwanym dalej – Uczestnikiem.

8. Stworzony przez Uczestnika post: 

Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

 • Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
 • Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich;
 • Nie może w negatywny sposób przedstawiać Organizatora ani hoteli z sieci ARCHE.

9. W przypadku naruszenia, któregoś z powyższych postanowień Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

10. Uczestnik ma prawo zgłosić jedną odpowiedź. W przypadku zgłoszenia wielu odpowiedzi z jednego konta użytkownika brana pod uwagę będzie odpowiedź umieszczona najwcześniej przez Uczestnika.

11. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stworzeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe i zamieszczenia jej na platformie Facebook® lub Instagram®, należy przez to rozumieć zarejestrowanie jej jako zgłoszenia na serwerze systemu teleinformatycznego Konkursowej Strony.

12. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Organizator (w składzie 4-osobowym) wybierze 3 najciekawsze zdaniem Organizatora. Zwycięzcy konkursu otrzymają gwarantowaną nagrodę od Organizatora.

13. Konkurs będzie trwał od dnia ogłoszenia konkursu tj. od dnia 26 czerwca 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 do godziny 20:00

14. W konkursie będą brały udział posty zgłoszone w trakcie trwania konkursu i jednocześnie widoczne na profilach Uczestników w momencie zakończenia konkursu.

15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na platformie Facebook® na stronie https://www.facebook.com/hotelearche i na platformie Instagram® pod adresem https://www.instagram.com/arche_hotele nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

16. Wszelkie pytania dotyczące realizacji i zasad konkursu można kierować na adres konkurs@arche.pl

 

§ 3. NAGRODA

1. W konkursie zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców.

2. W konkursie przyznane zostaną 3 Nagrody (po jednej Nagrodzie dla Każdego Zwycięzcy) w postaci:

a. Kurs fotograficzny – I miejsce

b. Rodzinna sesja fotograficzna – II miejsce

c. Voucher na pobyt w wybranym hotelu Arche – III miejsce 3

3. Zwycięzcy konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

4. Zwycięzcy konkursu także nie mają prawa przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator może żądać od Zwycięzcy konkursu podania danych niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych Nagrody.

6. Zwycięzcy konkursu mogą odebrać Nagrodę w siedzibie Organizatora lub zażyczyć sobie jej przesłanie.

7. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty, Nagroda będzie przygotowana do odbioru w terminie wskazanym przez Organizatora.

8. W przypadku wyboru opcji przesłania Nagrody, Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych w celu nadania Nagrody.

9. Organizator nie odpowiada za niepodanie danych, podanie błędnych danych lub za nieodebranie przesyłki od przewoźnika przez zwycięzcę konkursu.

10. W przypadku niedostarczenia Nagrody z przyczyn wskazanych w § 3.9 Nagroda albo przepada albo jeśli zwycięzca dokona zapłaty za ponowne przesłanie przesyłki, jest ona ponownie dostarczana.

11. Brak możliwości dostarczenia Nagrody lub jej odbioru w terminie 30 dni z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy konkursu powoduje, że nagroda przepada.

12. Niepodanie danych wskazanych w §3.5 lub niespełnienie któregokolwiek zapisu Regulaminu powoduje, że Nagroda przepada.

13. Koszt należnego podatku od Nagrody jest pokrywany przez Organizatora i stanowi jego koszt podatkowy.

 

§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Arche S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa | konkurs@arche.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - „ARCHE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa (dalej „ARCHE” Spółka Akcyjna)

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wydaniem i rozliczeniem Nagród oraz w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych ARCHE, wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko i w przypadku zwycięzcy konkursu dodatkowo- adres, adres mailowy, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania.

5. Dane osobowe, w tym w zakresie wizerunku, będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub do momentu odwołania przez Uczestnika zgody, a w przypadku Zwycięzców również przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

 

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator konkursu ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby biorącej udział w konkursie.

2. W sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu: (1) działa na rzecz osób trzecich, (2) działa sprzecznie z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu – Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanego materiału filmowego oraz prawa do jego rozpowszechniania, obejmujące bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie dowolną techniką (cyfrową, drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

2. Każdy Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania przesłanych odpowiedzi konkursowych, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji, rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu dwóch lat po jego zakończeniu, wykorzystywania w ww. terminie utworów do jakichkolwiek celów marketingowych, promocyjnych i reklamy. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Uczestnika oraz zezwala na wykonywanie przez osoby trzecie zależnych praw autorskich do utworów.

3. Uczestnik oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zostało już uwzględnione w Nagrodzie.

 

§ 8. WIZERUNEK


1. Uczestnik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie przez „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 361, wizerunku Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

a) umieszczenie wizerunku na stronach internetowych ARCHE S.A. oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram);

2. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych (marketing online, drukowane materiały reklamowe), w tym m.in. na publikację w szeroko pojętych mediach w tym TV i Internecie, np. w mediach społecznościowych, ponadto Uczestnik oświadcza, że zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika obejmuje także wykorzystanie, utrwalenie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielenie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby we wskazanych wyżej celach.

3. Uczestnik oświadcza, że wynagrodzenie za udzielenie powyższych zgód zostało już uwzględnione w Nagrodzie. Jeśli Uczestnik Nagrody nie uzyska, wówczas zgoda udzielana jest bezpłatnie. Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku Uczestnika i innych osób, które znajdą się w odpowiedzi na pytanie konkursowe, zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia nie narusza dóbr osobistych oraz innych praw Uczestnika lub osób trzecich. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez „ARCHE” S.A. danych osobowych Uczestnika w zakresie wizerunku w celach promocyjnych/marketingowych „ARCHE” S.A. na wskazanych wyżej polach eksploatacji. Zgoda może zostać odwołana w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Uczestnik oświadcza, że osoby, które zostały przez Uczestnika wskazane w odpowiedzi na pytanie konkursowe wyraziły również zgodę na przetwarzanie ich wizerunku zgodnie z niniejszym § 7 Regulaminu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku nieuzyskania takich zgód i wystąpienia ww. osób przeciwko Organizatorowi.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://hotele.arche.pl/konkurs

2. Informacje podane w materiałach reklamowych oraz marketingowych mają charakter informacyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.